Over ons

Wat is een PWA?

Diverse activiteiten waarvoor je niet terecht kan in het reguliere arbeidscircuit, kunnen uitgevoerd worden in het kader van het PWA:

 • hulp bij tuinonderhoud
 • hulp voor de opvang of de begeleiding van kinderen, zieken, bejaarden of gehandicapten
  (o.m. kinderopvang bij de gebruiker thuis, voor- en naschoolse kinderopvang, boodschappen doen voor bejaarden)
 • administratieve hulp
 • kleine onderhouds- en herstellingswerken
 • bewaken en verzorgen van huisdieren
 • sneew ruimen
 • regelen van verkeer aan scholen
 • seizoensgebonden activiteiten in de land- en tuinbouwsector
 

Een meer gedetailleerde lijst kan je verkrijgen op het PWA-kantoor.

 

Wie kan een beroep doen op de diensten van het PWA?

Privé-personen, lokale overheden, VZW’s en andere niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en land-of tuinbouwbedrijven kunnen activiteiten laten uitoefenen door PWA-werknemers.

 

Wie komt in aanmerking om in het PWA te werken?

Ben je werkzoekend of krijg je een leefloon of financiële sociale bijstand van het OCMW, dan kan je – onder bepaalde voorwaarden - aan de slag als PWA-werknemer.

 

Verder kan je in het PWA-kantoor terecht om:

 • om een werkkaart (Activa) aan te vragen of te verlengen.
 • informatie over loopbaanonderbreking en tijdskrediet

 

Tenslotte kan je hier ook informatie verkrijgen over tewerkstellingsmaatregelen en de werking van het dienstenchequesysteem.


 

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

 

Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de PWA’s overgedragen aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en, in geval van toepassing van artikel 139 van de Grondwet, de Duitstalige Gemeenschap (zie www.vdab.bewww.actiris.bewww.brussel-economie-werk.bewww.forem.be,www.emploi.wallonie.bewww.ifapme.bewww.adg.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel belast met de uitvoering van deze materie, tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheden uit te oefenen.

De werkwijze in hoofde van de gebruikers, de PWA’s en de PWA-werknemers blijft voorlopig ongewijzigd.

Raad van Bestuur PWA Essen vzw

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap is een vzw waarvan het bestuur uit vertegenwoordigers enderzijds van de gemeenteraad en anderzijds van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

De Raad van het bestuur van het PWA Essen vzw is paritair en proportioneel samengesteld uit 12 leden. De helft van de leden bestaat uit leden aangeduid door de Gemeenteraad volgens de verhouding tussen meerderheid en minderheid. De ander helft bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners van de organisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is identiek aan deze van de Algemene Vergadering